Communication on Progress

Participant
Published
 • 20-Sep-2022
Time period
 • September 2021  –  September 2022
Format
 • Stand alone document – Basic COP Template
Differentiation Level
 • This COP qualifies for the Global Compact Active level
Self-assessment
 • Includes a CEO statement of continued support for the UN Global Compact and its ten principles
 • Description of actions or relevant policies related to Human Rights
 • Description of actions or relevant policies related to Labour
 • Description of actions or relevant policies related to Environment
 • Description of actions or relevant policies related to Anti-Corruption
 • Includes a measurement of outcomes
 
 • Statement of continued support by the Chief Executive Officer
 • Statement of the company's chief executive (CEO or equivalent) expressing continued support for the Global Compact and renewing the company's ongoing commitment to the initiative and its principles.

 • NKI fagskoler AS har et faglig og strategisk samarbeid med U Global Compact Norge. Dette samarbeidet ble påbegynt i fjor høst, og NKI fagskoler er således fortsatt bare i begynnelsen av et stort og viktig arbeid. Som et resultat av dette samarbeidet er UN Global Compact en del av faglig råd på våre bærekraftsutdanninger. Deres innspill har vært viktige for å få innholdet i disse utdanningene konkret og relevant. I tillegg har dette samarbeidet også bidratt til at våre fagansatte har mulighet til å delta i relevante og viktige bransjenettverk for å bidra til kunnskaps- og erfaringsdeling på tvers av fagområder. Slike faglige fora er sentralt for NKI som fagskole å være medlem av. Vi har opplevd samarbeidet med UN Global Compact som givende og lærerikt.

  Gjennom dette samarbeidet har vi også forpliktet oss til å jobbe strategisk med UN Global Compacts 10 prinsipper.
  1. NKI skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
  2. NKI skal påse at vi ikke medvirker til krenkelse av menneskerettighetene
  3. NKI skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstakers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
  4. NKI skal bidra til å avskaffe alle former for tvangsarbeid
  5. NKI skal bidra til å sikre reel avskaffelse av barnearbeid
  6. NKI skal bidra til å sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
  7. NKI skal støtte en føre- var tilnærming til miljøutfordringer
  8. NKI skal ta initiativ til å fremme økt miljøansvar
  9. NKI skal oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi
  10. NKI skal bidra til å bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser

  Disse prinsippene er en del av vår daglige virksomhet, og som CEO for NKI fagskoler AS, bekrefter undertegnede at vi forplikter oss videre til disse ti prinsippene også fremover- og ønsker å videreføre vårt samarbeid med UN Global Compact. Vi informerer om denne forpliktelsen på vår webside. I rapporten vedlagt vil dere se hvordan vi har jobbet med disse ti prinsippene, og hva våre konkrete tiltak på de fire områdene menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og antikorrupsjon er fremover.

  Med hilsen

  Nils Ola Bark
  Oslo, 20.9.2022

Human Rights
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of human rights for the company (i.e. human rights risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on Human Rights.

 • NKI uttrykker sin fulle støtte til FNs menneskerettsdeklarasjon. Rettighetene omfatter våre faste ansatte, så vel som midlertidig innleid personell og leverandører for materiell og tjenester som anskaffes. Ikke under noen omstendigheter skal NKI bidra til, forårsake eller assosieres med negativ påvirkning av menneskerettighetene gjennom sine aktiviteter eller relasjoner.
  Våre etiske retningslinjer skal sikre at vår aktivitet gjennomføres innenfor rammen av offentlig lovverk og etiske regler i næringslivet. Disse retningslinjene sier noe om våre holdninger og hvordan vi skal opptre når vi utøver vårt arbeid i ulike samarbeidsforhold.

  NKIs måltall for menneskerettighetsarbeidet:

  Strategisk målsetning om: Vi ønsker aktivt å påvirke til økt kunnskap om menneskerettighetene.
  • Jobbe aktivt med å få inn kunnskap om sosial bærekraft i våre utdanninger
  • Oppnå måltallet på 3.6 for sosialt og faglig læringsmiljø for studenter
  • Oppnå måltallet 3.8 som resultat på Studenttilfredsheten

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement Human Rights policies, address Human Rights risks and respond to Human Rights violations.

 • Hvordan jobber NKI for Prinsipp 1: NKI skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
  NKI er en utdanningsinstitusjon. Informasjon og kunnskap om menneskerettigheter er noe vi bidrar aktivt til å formidle. Det NKI aktivt jobber med er å informere om bærekraft og sosial bærekraft herunder også menneskerettigheter i flere av våre utdanninger. Det å kjenne til hvordan man som leder skal jobbe for å hindre diskriminering og jobbe for inkludering og mangfold er viktig å ha med i våre lederutdanninger. Vi lanserte i september 2022 en helt ny fagskoleutdanning som løfter frem nettopp dette; HR konsulent, praktisk personalarbeid og mangfoldkompetanse. Vi tilbyr også to utdanninger innenfor bærekraft – Sirkulærøkonomi og klimaregnskap, samt utdanningen Bærekraftkonsulent- bærekraftig drift. Her er både miljø og sosial bærekraft viktig.

  Hvordan jobber NKI for Prinsipp 2: NKI skal påse at vi ikke medvirker til krenkelse av menneskerettighetene
  NKI fagskoler AS er ikke en tradisjonell produksjonsbedrift, eller utvikler produkter hvor vi er avhengige av råvarer fra underleverandører. I så måte er vår virksomhet ikke knyttet direkte til risiko for brudd på menneskerettigheter.
  Helt konkret jobber vi med dette prinsippet når vi skaper et godt sosialt læringsmiljø for våre studenter, slik at de skal oppleve en studenttilværelse uten diskriminering av noe slag. NKI har også jevnlige dialogmøter med tillitsvalgte. På web siden vår og i vår læringsplattform har vi en Si i Fra knapp som skal gjøre det enkelt for studenter å varsle om de skulle oppleve uønskede situasjoner. For øvrig jobber vi internt med denne tematikken som en del av å sikre verdig arbeidsliv, og er det særlig bevisst ved rekruttering, inkludering og mangfold. Våre interne tiltak er nærmere beskrevet under punktet arbeidsliv.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • • NKI sprer kunnskap om sosial bærekraft, mangfold og menneskerettigheter i flere av våre utdanninger.
  • NKI lanserte 1.sep 2022 en ny fagskoleutdanning HR konsulent, praktisk personalarbeid og mangfoldkompetanse
  • NKI har lansert enkeltemnet Mangfoldsledelse
  • NKI har oppdatert lederutdanningen Arbeidslederskolen med et emne som heter Mangfold- og inkludering. Dette emnet tilbys også som enkeltemne.
  • Resultat for studentenes opplevelse av sosialt og faglig læringsmiljø var 3.1 som er under vårt måltall på 3.6. Det har blitt satt inn tiltak som flere digitale arena for faglig og sosialt nettverking.
  • Resultat for studentenes tilfredshet var 3.9 som er rett over vårt måltall på 3.8 noe som viser at våre tiltak med særlig fokus på forbedring av læringsplattformen har virket.

  Tiltak fremover:
  • Innen årsskiftet skal NKI nedsette en prosjektgruppe for mangfold, bærekraft og inkludering som også skal beskrive hvordan NKI skal jobbe mer konkret med definerte bærekraftsmål. Prosjektgruppa skal også definere hvilke KPIer for Bærekraft vi ønsker å rapportere på, samt vurdere ytterligere strategiske samarbeid med andre aktører på dette området.
  • Være aktiv pådriver i våre utdanninger knyttet til bærekraftige prinsipper med fokus på miljø, mangfold og likeverd.

Labour
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of labour rights for the company (i.e. labour rights-related risks and opportunities). Description of written policies, public commitments and company goals on labour rights.

 • Vi påvirker arbeidsmiljøet vårt både direkte og indirekte gjennom felles retningslinjer, aktivt arbeid for å skape en god bedriftskultur og gjennom oppfølging av den enkelte medarbeider. Administrasjonen skal sikre at NKI oppleves som en fremoverlent og attraktiv arbeidsgiver. Vi skal proaktivt bidra til oppnåelse av forretningsmål og realisering av strategien gjennom å utvikle organisasjonens samlede menneskelige og organisasjonsmessige evner. Vi ønsker å ha fornøyde, faglige sterke og motiverte medarbeidere. NKIs mål er derfor å tiltrekke oss, utvikle og beholde de mest kompetente og engasjerte medarbeiderne og lederne innenfor utdanning, teknologi- og e-læringsbransjen.

  Jobbengasjement og trivsel er sentralt for at NKI skal lykkes med sine ambisjoner fremover. NKI skal derfor være et sted hvor folka våre trives og liker å jobbe. NKI dyrker en kunnskapsdelingskultur som gir åpenhet og god erfaringslæring. Vi har en prestasjonskultur som er innovativ, kundeorientert og verdidrevet. Det jobbes aktivt med kompetansedeling på tvers, tverrfaglige prosjektgrupper samt delingsforaet «tirsdagsepler» skjer ukentlig.
  HR-avdelingen har sammen med administrerende direktør og rektor det øverste ansvaret for oppfølging av medarbeiderne våre, og har nylig definert egne KPIer som skal måle dette fremover. Disse er: Turnover, Nærvær, Lederskapsindeks, Medarbeidertilfredshet, Varslingssaker.
  Selskapene følger gjeldende lovkrav hva gjelder ansatterepresentasjon og det er etablert samarbeidsorganer mellom ledelse og representanter for de ansatte som skal sørge for at de ansattes interesser blir sett og hørt. Vi gjennomfører undersøkelser blant de ansatte for å kartlegge trivsel og forbedringsområder. Medarbeiderundersøkelsen for 2022 viste at vi har et godt arbeidsmiljø, med stor andel engasjerte medarbeidere og ledere. Resultatene viste også̊ at NKIs strategiske retning og fokus har blitt tatt godt imot av organisasjonen.

  NKIs måltall for arbeidsliv og arbeidsmiljø
  Strategisk målsetning: NKI fagskoler AS skal være en god og fremtidsrettet arbeidsgiver
  • Skape arena for samhandling, kommunikasjon og konflikthåndtering for å redusere mulighetene for mobbing og trakassering
  • 50/50 kjønnsfordeling på alle nivå i organisasjonen
  • Oppnå måltall 5 på Lederskapsindeksen (tillit og tilfredshet med lederne på ansattnivå) på Medarbeiderundersøkelsen
  • Oppnå måltall 4,5 på medarbeidertilfredshet på Medarbeiderundersøkelsen
  • Lavere turnover enn forrige år som i 2021 lå på 22.4 prosent.
  • Økt nærvær i løpet av 2023, fra 2022 hvor nærværet var på 96 prosent

 • Implementation
 • Description of concrete actions taken by the company to implement labour policies, address labour risks and respond to labour violations.

 • Arbeidsmiljø og trivsel
  Det er viktig for NKI å ha et godt arbeidsmiljø. Derfor er vi opptatt av å kontinuerlig arbeide for å bevare et godt arbeidsfellesskap. Vi har flere ulike sosiale arrangement for å skape trivsel og inkludere ansatte i fellesskap. NKI fagskoler AS har også nylig flyttet inn i nye og inspirerende lokaler på Rebel hvor kompetansedeling mellom bedriftene er et grunnleggende element. Vi har også innført helseforsikring for våre ansatte som et ledd i å ivareta dem på en god måte. NKI er opptatt av kompetanseheving og utviklingsmuligheter av ansatte samt erfaringsdeling mellom ansatte. Derfor er vi medlem av Abelia som sikrer at vi får oppdatert faglig gjennomgang av gjeldende regelverk. Gjennom Abelia har vi tilgang til ulike kompetansegivende kurs som arbeidsgiverkurs, HMS, arbeidsrettskurs m.fl., tilgang til nettverk og kunnskapsdeling som HR, ledere og ansatte kan delta på for å være oppdatert på enhver tid gjeldende regelverk. Dette er en forutsetning for å ivareta medarbeiderne og kunne forvalte ansettelsesforholdet til ansatte korrekt. De nærmeste lederne følger opp sine ansatte avdelingsvis.
  Arbeidsmiljøet anses som godt. Det er gjennomført en medarbeiderundersøkelse høsten 2021. Resultatene har blitt videre behandlet i bedriften med fokus på̊ de tre forbedringsområdene rolleklarhet, mestring og motivasjon. Det er utarbeidet en handlingsplan som følges opp i samarbeid med hovedverneombud. Det er stort fokus på trivsel på jobb, og det gjennomføres regelmessige sosiale arrangementer. Sykefraværet utgjør ca. 4,1 % av den totale arbeidstiden i året, hvorav ca. 2,6 % skyldes langtidssykemeldinger som ikke har bakgrunn i arbeid for selskapet. Pr sep 2022 er det ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen, ei heller ikke i 2021.

  Kompensasjon og kollektivavtaler
  NKI har formelle og faste rutiner for rekruttering og lønnsfastsettelse. Alle ansatte skal ha arbeidsforhold som er i samsvar med nasjonal og lokal lovgivning. Dette innebærer et anstendig arbeidsmiljø, lik lønn for likt arbeid og at alle skal behandles rettferdig og med respekt for ansattes rettigheter. Vi anerkjenner og støtter våre medarbeideres rett til å organisere seg og forhandle kollektive avtaler. Våre relasjoner til arbeidstakerorganisasjoner, fagforeninger og arbeidstakernes representanter skal være gode og gjensidig respektfulle.

  Hvordan jobber NKI for Prinsipp 3: NKI skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstakers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
  Vi etterlever arbeidsmiljøloven som sikrer at alle har rett og mulighet til å være organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Selv om vi er en privat virksomhet, tar vi utgangspunkt i de kollektive forhandlinger på organisasjonsnivå m.t.p. lønnsjustering.

  Hvordan jobber NKI for Prinsipp 4 og 5: NKI skal bidra til å avskaffe alle former for tvangsarbeid og avskaffelse av barnearbeid
  I lys av vår verdikjede og leveranse av utdanning som vårt produkt- er vi ikke direkte i dialog og samhandling med typiske produksjonsfabrikker. Like fullt er vi bevisst å bidra til å avskaffe tvangsarbeid og barnearbeid gjennom bevisste valg av profesjonelle og seriøse underleverandører og samarbeidspartnere. Ved valg av samarbeidspartnere er vi bevisst på om de ansatte har gode arbeidsvilkår og at medarbeiderne er voksne. Vi undersøker våre leverandører i Proff.no for å se at virksomheten er registrert i Brønnøysundregisteret og betaler skatt. Våre samarbeidspartnere må følge norsk regelverk knyttet til arbeidsmiljøloven.

  Mangfold og likestilling
  NKI ønsker å være en arbeidsplass for alle. Dette innebærer at vi må̊ jobbe aktivt for å styrke mangfoldet og kjønnsbalansen i selskapet spesielt, men også̊ være en pådriver for en fagportefølje som oppleves som relevant og inkluderende for våre studenter uavhengig av kjønn og etnisitet.

  Hvordan jobber NKI for Prinsipp 6: NKI skal bidra til å sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
  NKI har nulltoleranse for mobbing, diskriminering eller trakassering, uavhengig av om dette gjelder våre egne medarbeidere, studenter eller samarbeidspartnere og knytter seg til kjønn, alder, etnisitet, nasjonalitet, religion, seksuell legning eller lignende. Vi følger gjeldende regelverk slik at alle ansatte bli behandlet likt. Virksomheten praktiserer likestilling og likeverd mellom kjønn, etnisitet, alder og legning. Det skal ikke forekomme diskriminering eller forskjellsbehandling. Det praktiseres full likestilling mellom kvinner og menn, både ved ansettelser, lønns- og arbeidsvilkår samt ved organisering av arbeidet forøvrig. Det fokuseres på den enkelte medarbeiders rolle, kompetanse, erfaringsnivå̊ og innsats, uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller livssyn.
  NKIs etiske retningslinjer inneholder bestemmelser som skal motvirke enhver form for diskriminering eller trakassering; «Vi opptrer med respekt og omtanke for medarbeidere, kunder og leverandører. Vi lar ikke våre valg påvirkes av kjønn, rase, etnisitet eller annen personlig legning. Vi går aldri på akkord med likeverdsprinsippet. Vi respekterer og overholder alle lover og forskrifter. Der hvor vi er i tvil om en handling er «innenfor eller utenfor», innhenter vi råd fra juridisk ekspertise.»
  Rutiner for varsling av blant annet trakassering og diskriminering er inkludert i selskapets Personalhåndbok. Dette er også nærmere beskrevet under avsnittet Varsling.
  Ansattes opplevelse av arbeidssituasjon, utvikling, likeverd, likestilling, mobbing og trakassering kartlegges årlig i Medarbeiderundersøkelse samt pulsundersøkelser på arbeidsmiljøet underveis som vi jobber aktiv med hele året og følger opp. Medarbeiderundersøkelsene behandles i selskapets ledergruppe, arbeidsmiljøutvalg og avdelingsvis med medarbeidere gjennom året. Tiltak følges opp basert på handlingsplaner og måltall som utarbeides og følges opp med involvering fra de ansatte. Vi har også en Si i fra knapp- og egne varslingsrutiner hvis noen opplever uønskede episoder.
  I tillegg til den årlige medarbeiderundersøkelsen hvor det er spørsmål om diskriminering og trivsel, ivaretar vi vår aktivitets- og redegjørelsesplikt på følgende måte; Det vil bli gjennomført en egen undersøkelse høsten 2022 i samarbeid med tillitsvalgte/verneombud for å undersøke risiko for diskriminering og hindre for likestilling.

  Organisasjon og ansatte
  Siden januar 2021 til desember 2021 har selskapet i gjennomsnitt hatt 53 ansatte i tillegg til tre eksterne styremedlemmer som inngår i selskapets ledelse. Følgende kjønnsfordeling forelå per 31. desember 2021 (gjelder faste ansatte):
  I selskapets ledelse er kjønnsfordelingen 50/50 hvorav antall kvinner er 4 og antall menn er 4. På medarbeidernivå er det noe større kjønnsforskjell da majoriteten av medarbeiderne er kvinner. Av selskapets ansatte er det 28 kvinner og 20 menn. Det er svært marginal lønnsforskjell mellom kjønn i selskapet, gjennomsnittslønn for kvinner er 1,3 % høyere enn gjennomsnittslønn for menn. Ved årlig lønnsjustering gjennomgås lønnskartleggingen for selskapet, og det justeres for utilsiktede skjevheter.

  Det arbeides aktivt, målrettet og planmessig med å fremme likestilling og hindre diskriminering, og vil være et fast punkt på møteagendaen i AMU møter som holdes fire ganger i året hvor bedriftens ledelse, HR og ansatt representanter er med. Vi har gjort det lettere for ansatte å kombinere arbeid med familieliv gjennom fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor samt at alle møter avholdes mellom kl. 09.00 og 15.00. Videre er vi opptatt av å tilby kompetanseheving og tilby utviklingsmuligheter internt i organisasjonen, slik at det vil være muligheter for nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder for de som ønsker det uavhengig av kjønn.
  Ved rekruttering vil det være fokus på at innholdet i stillingsannonsene er universelt utformet, vise mangfold i bildebruk og at vi ønsker å være en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass samt tilrettelegger ved behov. Vi følge opp sykefravær- og ivaretar ansatte samt innkaller til dialogmøter med NAV ihht gjeldende regelverk dersom vi har ansatte som er fraværende over lengre tid pga sykdom.
  Ved jobbintervju vurderer vi kjønnsbalansen og mangfold i selskapet når vi kaller inn søkere. Det viktigste ved rekruttering er at den vi ansetter har riktig kompetanse, uavhengig av kjønn, etnisitet mv. Vi lyser ut alle stillinger internt slik at alle ansatte og de som jobber deltid, midlertidig eller er innleid har mulighet til å søke. Som utdanningsinstitusjon er vi bevisst vårt samfunnsansvar og er opptatt av å ansette studenter uten arbeidserfaring, samt tilby praksisplass for å gi dem arbeidslivserfaring og inkludere unge mennesker inn i arbeidslivet.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • • Medarbeiderundersøkelsen for 2022 viste at vi har et godt arbeidsmiljø, med stor andel engasjerte medarbeidere og ledere. Resultatene viste også at NKIs strategiske retning og fokus har blitt tatt godt imot av organisasjonen.
  • Resultat for lederskapindex (ansattes tilfredshet og tillit til lederne) på Medarbeiderundersøkelsen var på hele 4,3 som er under vårt måltall på 5, men en klar forbedring fra i fjor.
  • Resultatet for strategisk måltall for Medarbeidertilfredshet var 4,1 noe som er under vårt måltall på 4,5- men en klar forbedring fra i fjor.
  • Ikke minst har tilbud om felles lunsjordning skapt trivsel og kollegial fellesskapsfølelse for ansatte.
  • Nærvær på 96 prosent. Tiltak er gjort særlig med tanke på å redusere arbeidsbelastning for å få et enda større nærvær fremover.
  • Sykefraværet utgjør ca. 4,1 % av den totale arbeidstiden i året, hvorav ca. 2,6 % skyldes langtidssykemeldinger som ikke har bakgrunn i arbeid for selskapet. Det er ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2021 eller så langt i 2022.
  • Turnover på 22,4 prosent noe som skyldes en stor omstilling i organisasjonen. Tiltak er gjort for å få ned turnover med blant annet bedre lokaler, bedre støttefunksjoner og lavere arbeidsbelastning.
  • NKI har ikke mottatt noen varslingssaker i 2021 eller pr dags dato i 2022.
  • Kjønnsfordelingen i organisasjonen er på ledelse og styrenivå er på 50/50 balanse. Marginal lønnsforskjell på 1.3 prosent mellom kjønnene hvor kvinnene ligger marginalt høyere i lønn.
  • NKI sprer kunnskap om sosial bærekraft, mangfold, arbeidsrett og menneskerettigheter i flere av våre utdanninger.
  • NKI lanserte 1.sep 2022 en ny fagskoleutdanning HR konsulent, praktisk personalarbeid og mangfoldkompetanse
  • NKI har lansert enkeltemnet Mangfoldsledelse
  • NKI har oppdatert lederutdanningen Arbeidslederskolen med et emne som heter Mangfold- og inkludering. Dette emnet tilbys også som enkeltemne.
  • Alle NKIs lederutdanninger har egne emner om personaloppfølging og arbeidsrett.

  Tiltak fremover:
  • Innen årsskiftet skal NKI nedsette en prosjektgruppe for mangfold, bærekraft og inkludering som også skal beskrive hvordan NKI skal jobbe mer konkret med definerte bærekraftsmål. Prosjektgruppa skal også definere hvilke KPIer for Bærekraft vi ønsker å rapportere på, samt vurdere ytterligere strategiske samarbeid med andre aktører på dette området.
  • Være aktiv pådriver i våre utdanninger knyttet til bærekraftige prinsipper med fokus på miljø, mangfold og likeverd.
  • For å fortsatt sikre godt lederskap og likebehandling av ansatte vil det være fokus på skape en felles lederfilosofi, samt gjennomføre leder- og lederutviklingskurs for våre ledere.
  • Innen årsskiftet få på plass en arbeidsgiverstrategi som vil definere gode ledere, gode ansatte, den gode organisasjonen, den gode organisasjonskulturen, samarbeid, erfaringsdeling og utvikling innen bærekraft, digitalisering og innovasjon.
  • I løpet av 2023, utvikle en kompetansestrategi som kartlegger og definerer hvilke kompetanse vi har, og hvilken kompetanse vi trenger vi har for fremtiden
  • Forbedre ansattreisen og sikre at alle behandles likt. Forbedre rutiner for medarbeidersamtaler, felles rutine for kompetanseutvikling, samt at våre oppslagsverk, og håndbøker blir oppdatert og lett tilgjengelig.
  • Innen utgangen av årsskiftet få på plass en strategi for HR avdelingen med definerte parametere vi har fokus på- og som vi vil sette konkrete måltall på.
  • Sette konkrete KPI for turnover, nærvær, ledelse, medarbeidertilfredshet, varslingssaker
  • Sende ansatte til å delta på) UN Global Compact Norges Kompetanseprogram for bærekraft 2022 (valgfri tema Target Gender Equality, Climate Ambition Accelerator, SDG Ambition, Åpenhetsloven, Klimaregnskap, Young SDG Innovators Programme, Sustainability by Design, SDG Hackathon)

Environment
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of environmental protection for the company (i.e. environmental risks and opportunities). Description of policies, public commitments and company goals on environmental protection.

 • Å redusere klimagassutslippene er et av de viktigste tiltakene for å bremse den globale oppvarmingen, og bidra til at målene i Parisavtalen nås. Virksomheten medfører ikke utslipp av stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Vår visjon er først og fremst gjennom vår virksomhet å informere og dyktiggjøre våre studenter og dekke samfunnets og bransjeaktørenes kompetansebehov på dette området. NKI har store muligheter gjennom våre utdanninger å hjelpe studenter og bedrifter med å redusere sine utslipp gjennom økt kompetanse, og praktiske verktøy for å komme i gang med dette arbeidet. I tillegg tar NKI også bevisste grep for å redusere eget utslipp. Vi bestreber oss i vår arbeidshverdag på å treffe beslutninger og gjennomføre handlinger på en måte som tar behørig hensyn til hva som kan være skadelig for miljøet.

  NKIs måltall for klima- og miljøarbeid
  Strategisk målsetning- og være en nullutslippvirksomhet innen 2025
  • Redusere flyreiser i forbindelse med ansattreiser
  • Bruke teknologi i vår drift som er miljøbesparende og energieffektiviserende
  • Jobbe aktivt med å få inn kunnskap om miljø og bærekraft i våre utdanninger

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement environmental policies, address environmental risks and respond to environmental incidents.

 • Hvordan jobber NKI for Prinsipp 7: NKI skal støtte en føre- var tilnærming til miljøutfordringer
  NKI fagskoler er en pådriver for nettbasert utdanning. Vi deltar digitalt på konferanser der det er mulig og hensiktsmessig.

  Hvordan jobber NKI for Prinsipp 8: NKI skal ta initiativ til å fremme økt miljøansvar
  Vi tilbyr nettbasert utdanning som i seg selv gjør behov for reising mindre både for ansatte og studenter- noe som også sparer miljøet. Vi har nylig flyttet inn i Rebel- en ny lokasjon for vår virksomhet og våre ansatte. Dette er et helt bevisst valg. Gjennom denne samlokasjonen har vi forpliktet oss til å forholde oss til de bærekraftige driftsrutinene i bygget, eksempelvis
  • Sortering av mat – og annet avfall
  • Redusere utskrift og kopieringer. Det er ett kopi/printer rom på deling for alle selskapene i bygget, og bedriftene har en felles forpliktelse på å redusere papirmengde
  • Felles kantine som er opptatt av å redusere matsvinn og bevisst bruker restmat i sin buffé
  • Effektiv bruk av arealer slik at oppvarmingsbehov blir mindre
  • Byttet garasjeplasser i gammel lokasjon med sykkelparkering i ny lokasjon- hvor våre ansatte er oppfordret til å sykle eller bruke kollektiv transport til jobb.
  • I flytteprosessen ble våre gamle kontormøbler gitt bort til gjenbruk

  Hvordan jobber NKI for Prinsipp 9: NKI skal oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi

  Rebel er en arena for kunnskapsdeling og aktiv delingsøkonomi slik at vi sammen skal kunne finne løsninger på dagens- og morgendagens samfunnsutfordringer. Innovasjon, samarbeid, teknologiutvikling og clusters på tvers av fagområder og bedrifter er sentralt. Gjennom vår samlokasjon i Rebel har vi noen forpliktelser angående å skape arena for kunnskapsdeling og lage arrangement hvor vi deler erfaringer og innsikt.
  Utdanningssektoren er i starten av en kraftig digitaliseringsbølge, drevet av teknologi, nye brukervaner og pandemien. Skolen fortsetter sitt omfattende digitaliseringsprogram for å komme i en ledende posisjon som tilbyder av digitale fagskolestudier. Dette vil tilgjengeliggjøre pedagogisk utbytte på en langt bedre måte, uavhengig av bosted, og også øke fleksibilitet i forhold til kandidater som er i jobb i tillegg til studier. Arbeidet innbefatter oppgradering av en rekke systemer, som til sammen vil utgjøre en robust digital plattform, og forenkle arbeidshverdagen til undervisningspersonell og administrasjon, i tillegg til studentene. Ved bruk av teknologi gjør vi utdanning tilgjengelig for alle uavhengig av bosted. At våre tjenester tilbys digitalt reduserer behov for reising, for å komme på samlinger. I tillegg tar vi i bruk ny teknologi for å jobbe mer effektivt for å tilby digitale læringsaktiviteter som kan erstatte behov for fysiske bøker. Ved å gå helt bort fra stedsbasert undervisning til ren nettutdanning, har vi også mindre behov for lokasjoner som krever oppvarming og drift. Fra høsten 2022 tilbyr NKI fagskoler AS kun nettbaserte utdanninger. Dette hadde ikke vært mulig hvis vi ikke hadde tatt i bruk teknologien som muliggjør dette.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates environmental performance.

 • • Ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi har NKI fagskoler gått helt bort fra stedsbasert undervisning, og på den måten redusert kostnader energibehov til eksempelvis oppvarming.
  • NKI har også fjernet samlingsbasert undervisning, og tilbyr nå kun nettbasert utdanning. Nettutdanningen fjerner reisebehov for våre studenter, som reduserer klimaavtrykket for våre studenter i forbindelse med studiene.
  • NKI har hatt en reduksjon i jobbrelaterte reiser, både med fly og bil
  • NKI har tilrettelagt for sykling til jobb med egen sykkelparkering
  • NKI har tilrettelagt for bruk av kollektiv trafikk til jobb da NKIs nye lokasjon ligger i nærhet til togstasjoner, buss-stopp og t-bane stasjoner.
  • NKI har hatt en reduksjon i papirutskrift
  • NKIs fagskoleutdanning Vaktmesterskolen gir innsikt til våre studenter om energioptimalisering
  • NKI har utviklet to nye fagskoleutdanninger innen bærekraft; Bærekraftkonsulent- bærekraftig drift, Sirkulærøkonomi og klimaregnskap- samt tilbyr en rekke enkeltemner og kompetansehevende kurs innen fagområdet. Nye kurs innenfor denne tematikken er under utvikling og planlegges lansert i løpet av 2023.

  Tiltak fremover:
  • Innen årsskiftet skal NKI nedsette en prosjektgruppe for mangfold, bærekraft og inkludering som også skal beskrive hvordan NKI skal jobbe mer konkret med definerte bærekraftsmål. Prosjektgruppa skal også definere hvilke KPIer for Bærekraft vi ønsker å rapportere på, samt vurdere ytterligere strategiske samarbeid med andre aktører på dette området.
  • Være aktiv pådriver i våre utdanninger knyttet til bærekraftige prinsipper med fokus på miljø, mangfold og likeverd.
  • Ta i bruk ny teknologi for å jobbe mer effektivt og spare miljøet for utslipp.

Anti-Corruption
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of anti-corruption for the company (i.e. anti-corruption risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on anti-corruption.

 • NKIs forretningsetikk definerer hvordan vi skal opptre som medarbeidere og som selskap overfor hverandre, kunder, samarbeidspartnere, leverandører og samfunnet generelt. Det skal sørge for at våre verdier og etiske retningslinjer er integrert i alle avdelinger og fremkommer på vår webside, i Personalhåndboken, samt på læringsplattformen for våre studenter.
  NKI implementerte i 2021 nye verdier og etiske retningslinjer som tydelig definerer prinsipper for vår forretningsmessige adferd – som enkeltmedarbeidere og som organisasjon. Våre etiske retningslinjer understøttes av lovbestemte krav som gjelder for virksomheten vår. Vi har nulltoleranse for korrupsjon, bestikkelser, konkurransevridende praksis, diskriminering, trakassering og lovbrudd. De etiske retningslinjene, sammen med lovene og reglene som gjelder for oss, utgjør fundamentet for NKIs drift.

  NKIs måltall for antikorrupsjonsarbeid
  Strategisk målsetning- nulltoleranse for alle former for korrupsjon i virksomheten og ved våre samarbeidspartnere. Måltall for anti korrupsjon er å konkurranseutsette alle store innkjøp.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement anti-corruption policies, address anti-corruption risks and respond to incidents.

 • Antikorrupsjon
  NKI har gjennom medlemskap i UN Global Compact forpliktet seg til å overholde FNs ti prinsipper for et ansvarlig næringsliv som omhandler menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og antikorrupsjon. Videre støtter vi opp om alle menneskerettighetene slik de er beskrevet i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og i ILO-konvensjonene. Vi slutter oss også til prinsippene som støttes av World Economic Forums (WEF) «Partnering Against Corruption Initiative» (PACI).
  I våre etiske retningslinjer har vi en vedtatt antikorrupsjon policy; «Vi tar avstand fra alle former for korrupsjon, og arbeider aktivt for å sikre at dette ikke forekommer. Som korrupsjon regnes det å gi, tilby, be om, akseptere eller motta av noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag. En fordel er alt som mottakeren kan se seg tjent med eller kan dra nytte av. Både gaver, tjenester og rene pengeoverføringer kan regnes som en fordel. Hva som regnes som utilbørlig må avgjøres konkret. Følgende momenter vil tale for at fordelen er utilbørlig: Den gis eller tilbys for å påvirke en beslutning, eller står i nær forbindelse med anbud, kontraktsinngåelse eller annen kritisk beslutningsfase. Den tilbys, mottas eller overføres på en lite transparent måte.»
  Vi praktiserer også åpenhet ihht til våre etiske retningslinjer; «Vi ønsker en virksomhet preget av intern åpenhet der informasjon deles og meningsytringer ønskes velkommen fra alle ansatte. Vi ønsker en virksomhet der alle har et ansvar for å ta tak i situasjoner der det observeres kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er eller kan være i konflikt med lover og regler, allmenne moralske normer i samfunnet eller våre definerte etiske retningslinjer. Vi ønsker en virksomhet der alle kan være trygge på at de - i henhold til konsernets rutiner for varsling - kan varsle om potensielt kritikkverdige forhold uten fare for represalier eller gjengjeldelse. Vi opptrer transparent og sannferdig overfor kunder, leverandører, samarbeidspartnere og myndigheter og sørger for god dokumentasjon av våre handlinger.»

  Hvordan jobber NKI for Prinsipp 10: NKI skal bidra til å bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser
  Først og fremst sikrer vi dette ved at vi følger våre etiske retningslinjer. I tillegg er et viktig tiltak for å bekjempe korrupsjon at vi har ordnet økonomistyring. Derfor har vi valgt å ha et eksternt regnskapsbyrå samt lovpålagt ekstern revisor. Remittering og bokføring er outsourcet til profesjonelle aktører for å sikre at dette gjøres ihht. gjeldende regelverk.
  I tillegg bruker NKI i all hovedsak store internasjonale anerkjente aktører. I den grad vi inngår samarbeidsavtaler med mindre aktører, gjennomfører vi en sjekk i forbindelse med avtaleinngåelser. NKI har egen linsens i Proff.no, og gjennomfører alltid sjekk av mindre leverandører i Proff samt i Brønnøysundregisteret for å sjekke regnskapene, organisasjonsnummer og annen data tilhørende bedriften. I tillegg sjekker vi Momsregisteret. Eiere av enkeltpersonforetak må bekrefte i et egenerklæringsskjema at de har flere kunder i tillegg til NKI. Vi (gjennom vårt regnskapsbyrå Azets) registrerer i A melding til skatteetaten ved bruk av enkeltmannsforetak. Vi betaler aldri ut lønn eller honorar i kontanter. Vi mottar heller ikke betaling i kontanter fra leverandører. Ved rekruttering gjennomføres det automatiske avsjekk på person nummer og navn på nyansatt i forbindelse med ansettelser. Nyansatte må også signere en taushetserklæring ved oppstart. For å ha god oversikt over alle våre ansatte er det kun rektor som signerer arbeidsavtaler.
  For å sikre at vi har god oversikt over alle våre leverandører, er det kun CEO som signerer alle leverandøravtaler. Pr i dag kredittsjekker vi ikke alle våre leverandører. Men vårt regnskapsbyrå Azets har leverandørregister hvor de sjekker leverandørers betalingsevne samt kontrollere at denne leverandøren er knyttet mot oppgitt kontonummer. Det sjekkes også at alle faktura har oppført et organisasjonsnummer, og at dette er riktig før utbetaling skjer.
  Vi konkurranseutsetter også større innkjøp og anskaffelser før vi inngår avtale med nye leverandører, samt at vi kredittsjekker våre kunder.
  Når det gjelder statlige prosjektmidler rapporterer vi på disse ihht. til kravene.

  Varsling
  NKI legger til rette for åpenhet og verdsetter alle som sier ifra dersom de observerer eller opplever noe som ikke er i tråd med våre verdier og etiske retningslinjer. Vi legger stor vekt på at varsling ikke skal utgjøre risiko for represalier mot den som rapporterer et problem, og at hensiktsmessig utredningsprosess sikres. Ved alvorlige forhold som trakassering, mobbing, korrupsjon med videre har de ansatte mulighet til å kontakte en tredjepart anonymt gjennom vår bedriftshelsetjeneste. Det er også mulighet for å varsle anonymt gjennom vår Si i fra knapp. Løsningen er både tilgjengelig for ansatte, studenter og eksterne via NKIs hjemmeside samt i vår læringsplattform. Vi behandler varslingssaker konfidensielt og sørger for å ivareta vår aktivitetsplikt og vår omsorgsplikt, samt sørger for en habil saksgang. Ved behov kobles bedriftshelsetjenesten inn.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates anti-corruption performance.

 • Våre etiske retningslinjer etterfølges. Vi konkurranseutsetter større innkjøp. Det har ikke vært noen personal- eller leverandørsaker knyttet til denne tematikken. Vårt årsregnskap og årsberetning er revisorgodkjent og styrevedtatt uten anmerkninger.

  Tiltak fremover:
  • Innen årsskiftet skal NKI nedsette en prosjektgruppe for mangfold, bærekraft og inkludering som også skal beskrive hvordan NKI skal jobbe mer konkret med definerte bærekraftsmål. Prosjektgruppa skal også definere hvilke KPIer for Bærekraft vi ønsker å rapportere på, samt vurdere ytterligere strategiske samarbeid med andre aktører på dette området.
  • Være aktiv pådriver i våre utdanninger knyttet til bærekraftige prinsipper med fokus på miljø, mangfold og likeverd.
  • Innen 2023 må alle ansatte signere på vår policy for antikorrupsjon og Code of Conduct, samt nyansatte må signere på dette fremover.
  • Innen 2023 få på plass digitale kurs om våre etiske retningslinjer og antikorrupsjon for ansatte, som blir en del av en onboarding process.