Communication on Progress Auchan

Participant
Published
 • 2012/03/27
Time period
 • January 2011  –  December 2012
Format
 • Stand alone document – Basic COP Template
Differentiation Level
 • This COP qualifies for the Global Compact Active level
Self-assessment
 • Includes a CEO statement of continued support for the UN Global Compact and its ten principles
 • Description of actions or relevant policies related to Human Rights
 • Description of actions or relevant policies related to Labour
 • Description of actions or relevant policies related to Environment
 • Description of actions or relevant policies related to Anti-Corruption
 • Includes a measurement of outcomes
 
 • Statement of continued support by the Chief Executive Officer
 • Statement of the company's chief executive (CEO or equivalent) expressing continued support for the Global Compact and renewing the company's ongoing commitment to the initiative and its principles.

 • Do naszych interesariuszy
  27.03.2012

  Szanowni Państwo,

  Zrównoważony sposób prowadzenia biznesu przez Auchan wynika z wartości założycieli firmy oraz ich przekonania, że odpowiedzialny biznes to dobry biznes. Strategia Auchan opiera się na takich wartościach jak zaufanie, dzielenie się, postęp, szacunek, odpowiedzialność i uczciwość. Podjęta w roku 2011 przez Auchan Polska decyzja o przystąpieniu do Global Compact, jest naturalną konsekwencją tego, jakim przedsiębiorstwem chcemy być, jakim partnerem chcemy się stać dla naszych interesariuszy oraz jaki świat chcemy budować przez podejmowane przez nas działania.

  Niniejszym potwierdzam zobowiązanie Auchan Polska do przyjęcia, stosowania i popierania zasad Global Compact z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, we wszystkich sferach działalności firmy. Auchan Polska zobowiązuje się do składania corocznych sprawozdań (Communication on Progress), które opisywać będą nasze postępy na tej drodze.

  W tym pierwszym sprawozdaniu, które oddajemy w Państwa ręce, opisujemy, jakie cele stawiamy przed sobą w czterech obszarach wyznaczonych przez Global Compact. Dowiedzą się z niego Państwo także, w jaki sposób zasady Global Compact są wprowadzane do strategii Auchan Polska i na jakie konkretne działania i praktyki są tłumaczone oraz jak monitorujemy i mierzymy nasz progres.

  Informacjami tymi będziemy dzielić się z Państwem dodatkowo poprzez nasze tradycyjne kanały komunikacji, oraz najnowszy raport zrównoważonego rozwoju, który oddamy w Państwa ręce w lipcu bieżącego roku, za pośrednictwem strony internetowej - http://www.auchan.pl.

  Marek Szeib
  Dyrektor Generalny Auchan Polska

Human Rights
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of human rights for the company (i.e. human rights risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on Human Rights.

 • Fundamenty działania, polityki, zasady
  Działania Auchan oparte są na niezmienionych od ponad 50 lat wartościach: zaufanie, dzielenie się i postęp. W procesie aktualizowania wizji grupy Auchan pracownicy Auchan Polska dodali kolejne trzy wartości – szacunek, odpowiedzialność i uczciwość.
  Dwie z nich są fundamentalnie ważne z perspektywy utwierdzania w organizacji praw człowieka:
  • szacunek – zarówno do siebie nawzajem jak i biznesowych partnerów
  • uczciwość – respektowanie norm moralnych i rzetelność

  Auchan Polska respektuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka, i inne prawa uznane przez międzynarodową społeczność, i działa w duchu jej zapisów, podstawą działania firmy jest 1 artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka:
  Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.”
  Fundamentem funkcjonowania firmy jest równe traktowanie każdego z pracowników, niezależnie od płci, koloru skóry, wieku, języka, wyznania, poglądów politycznych, narodowości itd. (Kodeks Etyczny Współpracowników Auchan, strona 5, akapit 2.1). Idea poszanowania praw człowieka została wprowadzona do codziennego funkcjonowania firmy i prowadzenia przez nią biznesu oraz postępowania zarówno w stosunku do partnerów wewnętrznych (pracownicy) jak i zewnętrznych (dostawcy i partnerzy biznesowi, klienci, otoczenie społeczne itd.)

  Działania firmy, jej pracowników i podmiotów współpracujących są normowane następującymi dokumentami:
  Wewnętrznie:
  Kodeks Etyczny Współpracowników Auchan Polska - wprowadzenie dokumentu w roku 2010 wśród pracowników było poparte dwuletnią pracą warsztatową, różnych grup pracy, na różnych poziomach hierarchicznych oraz opiniowane przez radę Etyki Auchan;

  Zewnętrznie:
  Kodeks Etyczny Współpracowników Auchan Polska, zawierający m.in. zapisy odnośnie respektowania praw człowieka (str. 5, paragraf 2.1)

  Międzynarodowa Karta Etyki dostawców Auchan – regulująca zasady współpracy pomiędzy Auchan i jej partnerami na poziomie Grupy

  Karta Etyki Zakupów Auchan Polska – podpisywana przez każdego dostawcę wraz z kontraktem handlowym od 1996 roku

  Nad respektowaniem praw uznanych przez międzynarodową społeczność, w tym praw człowieka, przestrzeganiem zasad etyki i zgodnością zachowań każdego z pracowników Auchan Polska z nimi czuwa Rada Etyki, założona w 2006 roku w Polsce. Rozstrzyga ona także w kwestiach spornych, wydaje opinie w kwestii etycznych zachowań.

  Cele:
  Na rok 2012 Auchan Polska stawia następujące cele w obszarze ochrony praw człowieka:
  Szkolenie i uwrażliwianie pracowników Auchan każdego szczebla, z zakresu etyki i przestrzegania praw człowieka.
  Szkolenie i uwrażliwianie pracowników wszystkich szczebli na temat inicjatywy Global Compact i jej 10 zasad.
  Zachęcanie dostawców Auchan do zapoznania się z inicjatywą Global Compact, przestrzegania jej 10-ciu zasad oraz przystąpienia do inicjatywy.

  Plany:
  Dotrzeć z informacją o Global Compact do 100% kupców w centrali zakupów.
  Dotrzeć z informacją o Global Compact do 100% pracowników najniższego szczebla.
  Przeprowadzenie szkoleń z zakresu respektowania praw człowieka dla centrali zakupów – szkolenie ma objąć 100% kupców
  Kontynuowanie programu szkoleń pracowników z etyki, traktujących również o kwestiach przeciwdziałania dyskryminacji, dla sklepów, które nie zostały objęte szkoleniem w roku 2011 (12 z 22)

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement Human Rights policies, address Human Rights risks and respond to Human Rights violations.

 • Mechanizm zgłaszania skarg, naruszeń praw człowieka w organizacji

  W firmie został wdrożony kompleksowy mechanizm składania skarg i zażaleń (również dotyczących łamania praw człowieka), oraz uzyskiwania informacji zwrotnej od pracowników:

  • Instytucja Męża Zaufania. Jest to Przedstawiciel Forum Pracowniczego, wybrany w wyborach powszechnych przez załogę sklepu oraz serwisów, do którego pracownicy przychodzą z problemami. Każdy sklep i serwisy mają jednego Przedstawiciela, jego kadencja trwa 4 lata. Dodatkowo, jeśli pracownik ma problem, może również przyjść do wszystkich swoich kolejnych przełożonych, łącznie z szefem HR i dyrektorem.
  • Cotygodniowe zebrania - struktura zebrania została określona w proporcjach 80/20 - 80% czasu dla menadżera, 20% dla pracowników. Auchan Polska dąży do tego, by było to 60/40.
  • Forum sektora – spotkania pracowników z senior managerem.
  • Forum pracowników – spotkania pracowników z dyrektorem sklepu, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich działów, na którym pracownicy mogą zgłaszać swoje problemy; struktura tego spotkania jest 20/80.
  • Forum Krajowe – spotkanie na poziomie wszystkich Przedstawicieli wszystkich sklepów i centrali z Dyrektorem ds. Komunikacji / członkiem Komitetu dyrekcyjnego Auchan Polska / lub z Koordynatorem ds. Komunikacji wewnętrznej.

  Została wprowadzona możliwość anonimowego zgłaszania pytań, problemów i wniosków:

  • W 100% sklepów i w serwisach centralnych działają skrzynki na pytania i zażalenia od pracowników.

  Organ nadzorczy i doradczy w kwestiach etyki

  Rada Etyki - składa się z stałych członków przedsiębiorstwa, przedstawicieli dyrekcji generalnej oraz sklepów i serwisów. Radę uzupełnia 2 ekspertów zewnętrznych: konsultant ds. rozwoju potencjałów w Auchan oraz profesor Gasparski – jeden z wiodących ekspertów etyki życia gospodarczego, dyrektor Centrum Etyki Biznesu (CEBI - http://cebi.pl/new/pl/) prowadzonego wspólnie przez IFiS PAN oraz Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  Do Rady zagadnienia mogą zgłaszać wszyscy pracownicy, przeważnie są to pytania, które dyrektor otrzymuje od pracowników podczas swoich spotkań Forum i szuka wykładni od Rady.

  Szkolenia – budowanie świadomości, uwrażliwianie

  Szkolenia z etyki w formie warsztatowej (interaktywnej), podczas których pracownicy wspólnie omawiają różne sytuacje „ z życia firmy i nie tylko” oraz wspólnie określają zasady ich wzajemnych relacji. W 2011 10 sklepów na 22 rozpoczęły proces, w 2012 dołączą pozostałe sklepy oraz serwisy /w tym centrala zakupów/.

  Konsultacje z pozostałymi grupami interesariuszy

  Dostawcy mogą zgłosić naruszenie praw np. bezpośrednio do dyrektora zakupów, dyrektora ds. komunikacji czy do dyrektora generalnego.

  Odpowiedzialność za prawa człowieka w organizacji

  Odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka w organizacji spoczywa na każdym pracowniku, szczególnie zaś kadrze menedżerskiej, której jednym z zadań jest przestrzeganie zasad i wartości m. in. związanych z prawami człowieka w swoich zespołach. Odpowiedzialność za monitorowanie procesu spoczywa na Dyrektorze Zasobów Ludzkich.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • W trakcie okresu sprawozdawczego Auchan Polska nie otrzymała żadnych skarg od pracowników, partnerów biznesowych i klientów w zakresie potencjalnych naruszeń praw człowieka. Nie były również prowadzone żadne dochodzenia czy postępowania w tym zakresie. Przypadków takich czy skarg nie stwierdzono od czasu powstania Auchan Polska.
  W firmie funkcjonują mechanizmy zbierania informacji w tym zakresie i zarządzania tą kwestią:

  Z cotygodniowych zebrań zespołu Auchan prowadzone są protokoły, które są weryfikowane ilościowo oraz, wybiórczo, jakościowo przez dział HR.

  Monitorowane są zgłoszenia napływające do skrzynek skarg i zażaleń, oraz przypadki zgłaszane do działu HR czy kadry zarządczej.
  Zarząd Auchan przywiązuje dużą wagę do kwestii relacji pracowniczych oraz komunikacji wewnętrznej, kontrolę nad tym obszarem sprawuje przez sprawozdania. Raz na rok przedstawiane jest sprawozdanie z działania Rady Etyki.
  W łańcuchu dostaw na poziomie Międzynarodowych Zakupów Auchan prowadzone są audyty producentów produktów marki własnej Auchan, czy producentów, którzy bezpośrednio dla Auchan produkują produkty w ramach importu bezpośredniego. Auchan Polska prowadzi audyty producentów marki własnej Auchan, monitorując również zagadnienia praw człowieka.

Labour
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of labour rights for the company (i.e. labour rights-related risks and opportunities). Description of written policies, public commitments and company goals on labour rights.

 • Fundamenty działania, polityki, zasady
  Auchan Polska popiera zasady określone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, firma respektuje zasady Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie zapewniania wolności zrzeszania się i skutecznego uznania prawa do rokowań zbiorowych, jest przeciwna wszelkim formom pracy przymusowej lub obowiązkowej, pracy dzieci, oraz dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy, zapewnia równość szans w zatrudnianiu i rozwoju w organizacji.
  Od 1996, wraz z podpisaniem umowy handlowej z Auchan Polska, każdy dostawca rozpoczynający współpracę handlową podpisuje jednocześnie Handlowy Kodeks Etyczny, oparty na zasadach Międzynarodowej Organizacji Pracy (zakaz pracy dzieci, zakaz przymusu, wymagana minimalna płaca). Jest to dokument obowiązujący w Grupie Auchan, który tym samym stał się dokumentem obowiązującym również Auchan Polska.
  Firma stawia sobie za cel , aby nie utrzymywać stosunków handlowych z żadną organizacją stosującą pracę przymusową lub korzystającą z pracy dzieci.
  Ponadto Auchan Polska prowadzi działalność w poszanowaniu następujących aktów prawnych, obowiązujących w Polsce, regulujących obszar miejsca pracy.
  • Kodeks Pracy
  • zbiór aktów normatywnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
  • ustawa o związkach zawodowych
  jak również dyrektywy UE.

  Auchan Polska jest członkiem - Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (http://www.pohid.pl/struktura.html) tym samym zobowiązując się do respektowania zaangażowań w zakresie CSR, specyficzne dla obszaru miejsca pracy zapisy to:
  • Relacje z klientami, poprzez społecznie formy promocji i reklamy, kodeksy postępowania w zakresie działań marketingowych, monitoring oczekiwań i preferencji klientów przy podejmowaniu działań CSR etc.
  • Relacje z pracownikami, poprzez prowadzenie polityki równych szans, przeciwdziałaniu dyskryminacji, przygotowanie ścieżek rozwoju zawodowego.
  • Zaangażowanie społeczne, poprzez akcje charytatywne i współpracę z partnerami społecznymi
  http://pohid.pl/dzial,index,12,Zaangazowanie-spoleczne-POHiD.
  Wewnętrznie ten obszar regulują:
  • Polityka Zarządzania Zasobami Ludzkimi opiera się na zasadzie równego traktowania wszystkich współpracowników
  • Regulamin Pracy Auchan Polska, zawierający takie zapisy jak:
  Obowiązki pracodawcy, pracownika, zapisy na temat przeciwdziałania mobbingowi, ochrony mienia, czasu pracy, obecność w pracy, kary porządkowe, ochrona pracy kobiet i młodocianych, zasady wypłaty wynagrodzenia, bezpieczeństwo, higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, urlopy wypoczynkowe i zwolnienia, zasady postępowania w sprawie przestrzegania trzeźwości w zakładzie pracy.
  W paragrafie 8 regulaminu określone są obowiązki pracodawcy, w pkt. 12 znajdują się zapisy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony czy nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
  W załącznikach znajduje się między innymi: wykaz prac wzbronionych młodocianym, wykaz prac wzbronionych kobietom, oraz załącznik z Kodeksu Pracy /ustawa z dnia 26.06.1974/ - wyciąg / Rozdział II a, który mówi o równym traktowaniu w zatrudnieniu (załącznik 5).
  Istnieje możliwość bezpośredniego zgłoszenia ewentualnych przypadków łamania powyższych zapisów do Rady Etyki, lub przedstawienia problemu dyrektorowi sklepu podczas spotkania Forum Pracowniczego, lub Forum Krajowego (zgłaszania nadużyć w obszarze m.in. miejsca pracy opisany szerzej w sekcji HUMAN RIGHTS).

  Jasno określone zasady
  Każdy z pracowników Auchan otrzymuje szereg dokumentów, które w jednoznaczny sposób określają jego prawa i obowiązki jak również warunki pracy i wynagradzania (godziny pracy, urlop, wynagrodzenie. Są to:
  • Umowa o Pracę
  • Regulamin Pracy Auchan Polska, z którym każdy pracownik musi się zapoznać przed rozpoczęciem pracy w Auchan, po podpisaniu umowy; Określa on relacje, mówi o przeciwdziałaniu dyskryminacji, mobbingowi itp.
  • ABC Pracownika – dokument, który w jasny sposób określa jego prawa, obowiązki i zasady, których winien przestrzegać
  • Kodeks Etyczny Pracowników Auchan (omawiany w sekcji Labour).
  Dodatkowo nowozatrudnieni pracownicy biorą udział w szkoleniu wstępnym – „Integracja”.

  Zobowiązywanie partnerów biznesowych do etycznych działań w zakresie miejsca pracy
  Do przestrzegania wyznawanych przez siebie zasad w zakresie miejsca pracy Auchan Polska zachęca i zobowiązuje również swoich partnerów, są to:
  • Kodeks Etyczny Współpracowników Auchan Polska
  • Międzynarodowa karta etyki dostawców Auchan
  Fragment Karty Etyki Dostawców:
  Auchan wymaga od swoich dostawców, aby zobowiązali się oficjalnie, że nie będą zatrudniać bezpośrednio lub pośrednio osób nieletnich wg. istniejącego prawa Unii Europejskiej, w żadnym z krajów gdzie prowadzą działalność gospodarczą oraz do ścisłej kontroli tego stanu rzeczy.

  Plany na rok 2012
  Od 2012 Auchan rozpoczyna monitorowanie wskaźnika promocji wewnętrznej w danym roku, wskaźnika produktywności, wskaźnika realizacji zebrań. Wcześniej monitorowany był wskaźnik promocji wewnętrznej skumulowanej, z którego wynika, że ponad 40% kadry zarządzającej w Auchan wywodzi się z promocji wewnętrznej. Monitorowany był również skumulowany wskaźnik produktywności.
  Przeprowadzenie ankiety wśród dostawców w celu poznania ich oczekiwań w stosunku do Auchan.

 • Implementation
 • Description of concrete actions taken by the company to implement labour policies, address labour risks and respond to labour violations.

 • Auchan Polska wierzy, że pracownikom należy stworzyć warunki pracy zapewniające poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia, dać im równe szanse rozwoju, oraz zbudować poczucie więzi z przedsiębiorstwem, stara się zachęcić ich do tego by chcieli pozostać z firmą i budować jej sukces poprzez szereg praktyk.
  Współwłasność przedsiębiorstwa

  Pracownicy Auchan są współwłaścicielami firmy, w ramach wprowadzonego w Auchan Polska w 2000 roku Akcjonariatu Pracowniczego.
  Partycypacja w wyniku
  W 2011 roku Auchan wprowadził partycypację pracowników w zrealizowanych wynikach przedsiębiorstwa. Kwoty rozdystrybuowane wśród pracowników służą do nabycia akcji w ramach pracowniczego programu akcjonariatu
  Komunikacja i udział pracowników w procesie podejmowania decyzji
  Komunikacja wewnętrzna jest prowadzona przede wszystkim poprzez zebrania. Polityka komunikacji zakłada przede wszystkim bliski kontakt pracownika ze swoim bezpośrednim przełożonym.
  Zebrania działu handlowego, czyli spotkania managera z pracownikami swojego działu odbywają się raz w tygodniu, zebrania senior managera z pracownikami – jest to tzw. Forum Sektora.
  Dyrektor każdego sklepu spotyka się z wybranymi Przedstawicielami pracowników i podczas spotkania informuje ich o wynikach sklepu oraz nowych projektach, ale przede wszystkim słucha pytań ze strony pracowników i odpowiada na nie.
  Dodatkowymi narzędziami komunikacji wewnętrznej są: mailingi do kadry managerskiej, tablice ogłoszeniowe, akcje plakatowe, broszury informacyjne oraz dedykowane danym projektom spotkania.
  Wydawane są następujące publikacje Auchan:
  • Gazetka wewnętrzna „Agora” – gazetka skierowana do wszystkich pracowników, która zawiera informacje na temat działań Grupy Auchan na świecie oraz działalności Auchan Polska.
  • Mag Auchan – filmy na temat ważnych wydarzeń w Grupie Auchan.
  • Newsletter: raz w miesiącu podsumowuje najważniejsze wydarzenia za ubiegły miesiąc – skierowany do managerów.
  • Auchan dzieli się z pracownikami informacjami o wynikach firmy wierząc, że pracownik, nie będzie w stanie osiągać postawionych przed sobą celów, jeśli nie będzie widział na bieżąco na jakim etapie realizacji tychże celów firma się znajduje. Raz w miesiącu, podczas zebrania komitetu dyrekcyjnego wyniki są prezentowane wszystkim senior managerom, a następnie oni, podczas zebrania sektora prezentują te wyniki managerom i pracownikom. Ponadto o wynikach jest informowane Forum Pracownicze sklepowe i krajowe.
  Istotne dla funkcjonowania firmy oraz jej zespołu projekty i decyzje są konsultowane z pracownikami poprzez przedstawienie ich na zebraniach, na Forum Pracowników. Przed wprowadzeniem ważnych projektów organizowane są spotkania warsztatowe (tzw. Grupy pracy), których zadaniem jest opiniowanie projektów.
  Równość szans

  W ramach programu wyrównywania szans - program „Równe szanse w zatrudnieniu”, firma zatrudnia osoby niepełnosprawne i osoby w wieku 50, zarządy sklepów są zachęcane do zatrudniania osób niepełnosprawnych i w wieku 50+.
  • W Auchan od 13 lat zatrudnia się osoby niepełnosprawne, początkowo była to grupa nieliczna, głównie z dysfunkcjami ruchowymi. Obecnie Auchan zatrudnia osoby głuchonieme oraz o niewielkim stopniu upośledzenia psychicznego i mentalnego.
  • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych zostało poprzedzone działaniami zmierzającymi ku stworzeniu dla nich optymalnych warunków, jak również przygotowaniu środowiska wewnętrznego firmy do współpracy z nowymi kolegami, oraz efektywnego komunikowania się z nimi.
  • Przeprowadzono szereg szkoleń, poczynając od szkoleń dla menadżerów, szkolenia obejmowały zagadnienia psychologii, język migowy. Prowadzone były przez ekspertów z Polskiego Związku Głuchych oraz przez pracowników, których członkowie rodzin są osobami głuchoniemymi.

  Rozwój i awans

  Firma daje pracownikom możliwości rozwoju i awansu, w Auchan realizowany jest program oceny rocznej pracy każdego pracownika poprzez bilans zawodowy. Jest on bazą do określenia potrzeb szkoleniowych pracownika, kreślenia ścieżki jego dalszego rozwoju zawodowego. Bilans określa również poziom zaawansowania pracownika w danym zawodzie, czyli jego poziom profesjonalizmu.
  Auchan prowadzi też edukację ekonomiczną pracowników, poprzez szkolenia z ekonomii przedsiębiorstwa. Są to szkolenia warsztatowe. W obszarze komunikacji z akcjonariusze – współpracownikiem Auchan wydaje cyklicznie Gazetkę akcjonariusza Valauchan, raz w miesiącu odbywają się posiedzenia Rady Przedstawicieli Akcjonariuszy z poszczególnych sklepów i serwisów centralnych, podczas których są oni informowani o bieżących wynikach spółki, projektach, czy akcjach handlowych. W okresie subskrypcji Auchan prowadzi szkolenia z filozofii akcjonariatu, a do dyspozycji zainetersowanych są plakaty, ulotki oraz Przewodnik Akcjonariusza
  Pracownicy Auchan są ponadto szkoleni z zakresu BHP - w każdym sklepie oraz w serwisach jest zatrudniony specjalista BHP, do którego zadań należy takie szkolenie, istnieją również zakończone testem zaliczeniowym szkolenia e-learningowe w tym zakresie.
  W firmie prowadzony jest system szkoleń e-learningowych, są to zarówno szkolenia indywidualne jak i grupowe, o charakterze produktowym i ogólnym (m. in. z CSR, ze strategii CSR Auchan, oraz ekologii.) Pracownicy Auchan biorą także udział w szkoleniach klasycznych (bezpośrednich).

  Czas pracy
  Ściśle monitorowany i rozliczany jest czas pracy w celu zapewnienia zgodności z obowiązującą literą prawa - pracownicy i menadżerowie mają rozliczany czas pracy w systemie informatycznym, który już na etapie planowania grafików uwzględnia wszystkie aspekty i zapotrzebowania w trzymiesięcznym systemie rozliczeniowym.

  Pakiet socjalny

  Auchan oferuje swoim pracownikom pakiet socjalny, a w nim opiekę medyczną, ubezpieczenie zdrowotne, dofinansowanie do obiadów, dofinansowanie do wczasów pod gruszą, bony na święta, kartę Benefit umożliwiającą dostęp do zajęć sportowych i kulturalnych po niższych cenach.
  W każdym sklepie działa Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych, który oferuje pożyczki pracownicze, zapomogi.
  Zarządzanie obszarem miejsca pracy
  Każdy manager Auchan jest odpowiedzialny za poszanowanie praw pracowniczych, ochronę tych praw zapewnia dział zarządzania zasobami ludzkimi.
  System premiowania menedżerów jest uzależniony, między innymi, od jakości zarządzania zespołem. Menadżer w Auchan jest oceniany w trzech obszarach:
  1. handel
  2. zarządzanie
  3. ekipa

  Instytucje powołane do zapewnienia dobrego miejsca pracy
  W firmie funkcjonuje szereg instytucji powołanych w celu zapewnienia dobrego, bezpiecznego miejsca pracy. Są to omawiane w sekcji HUMAN RIGHTS - instytucja Przedstawiciela Pracowników, Rada Etyki, Forum Pracowników - które stanowi odpowiednik Rady Pracowniczej, zebrania, forum sektora, forum z dyrektorem, forum krajowe.
  Ponadto w firmie funkcjonuje komisja socjalna, która nie tylko zarządza funduszem socjalnym, ale również daje odpowiedź na potrzeby materialne pracowników .
  Komisje BHP w każdym sklepie, które zajmują się bieżącą kontrolą szkoleń z zakresu BHP, kontrolą przestrzegania przepisów BHP oraz w przypadku zaistnienia sytuacji związanej z wypadkami przy pracy – nad sporządzaniem dokumentacji powypadkowej.

  Partnerzy w obszarze miejsca pracy
  W Auchan działają organizacje związkowe.
  Auchan współdziała z Państwową Inspekcją Pracy (PIP). Współdziałanie z PIP jest konstruktywne, polega na szkoleniach kadry managerskiej.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • W Auchan funkcjonują następujące wskaźniki monitorowania i ewaluacji jakości miejsca pracy, wyniki te porównywane są z wynikami za lata ubiegłe dla oceny progresu firmy.

  miejsce pracy 2010 2011
  %umów na czas nieokreślony 75,35% 78%
  % niepełnosprawnych do ogółu zatrudnionych 2,97% 3,42%
  % kobiet na stanowiskach kierowniczych 54,36% 53,9%
  % uczestnictwa w akcjonariacie pracowniczym 94% 89%
  poziom promocji wewnętrznej 40,31% 41%

  Barometr zaangażowania pracowników: anonimowe, dobrowolne badanie pracowników w formie ankiety, prowadzone w sklepach i serwisach regularnie raz na dwa lata od 2002 roku. Frekwencja w każdym badaniu stale rośnie, w 2011 poziom uczestnictwa w badaniu wyniósł 89%. W badaniu znajdują się między innymi takie obszary jak szkolenia, komunikacja wewnętrzna, bilanse zawodowe, polityka wynagrodzeń oraz współpraca z bezpośrednim przełożonym. Wyniki Barometru służą do budowania polityki zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.
  Bilans zawodowy jest przeprowadzany raz w roku dla każdego zatrudnionego pracownika, managera, senior managera i dyrektora. W procesie oceny, po rozmowie pracownika ze swoim przełożonym, arkusz rozmowy oceniającej (bilans) jest przekazywany do działu HR. Podczas prezentacji swojej ekipy przełożony zwraca uwagę na wyniki danego pracownika i jego osiągnięcia, sygnalizuje potrzeby szkoleniowe oraz określa jego poziom zaawansowani.
  Weryfikowane są także protokoły z cotygodniowych zebrań zespołu Auchan, zgłoszenia napływające do skrzynek skarg i zażaleń, oraz przypadki zgłaszane do działu HR czy kadry zarządczej.

  Czas pracy

  Auchan wierzy, że aby być efektywnym trzeba zachować równomierny rytm pracy. Dlatego niezależnie od wprowadzenia specjalnego systemu do monitorowania czasu pracy ten obszar jest dodatkowo kontrolowany, aby zapobiegać nadużyciom. Z jednej strony kontroluje się grafiki, z drugiej na spotkaniach dyrekcyjnych monitoruje się stan godzin nadliczbowych.
  Szkolenia
  1. Globalny wskaźnik szkolenia:
  • na poziomie Grupy za 2011 - 79%
  • w Auchan Polska : 92,17%
  2. Wskaźnik szkoleń w zależności według poziomu zatrudnienia
  • Pracownik: 92,37%
  • Manager 92,28%
  • Senior Managera: 84,66%
  • Dyrektor: 93,33%

Environment
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of environmental protection for the company (i.e. environmental risks and opportunities). Description of policies, public commitments and company goals on environmental protection.

 • Ocena wpływu Auchan w zakresie środowiska
  Istotą zrównoważonego rozwoju jest dążenie do minimalizowania swojego negatywnego wpływu i wzmacnianie pozytywnego. Celem Auchan jest świadome zarządzanie łańcuchem wartości. By było to możliwe firma przeprowadziła analizę każdego z jego etapów celem określenia swoich wpływów oraz wynikających z nich odpowiedzialności, jak również sposobów tworzenia wartości.
  Jako firma handlowa Auchan wpływa na środowisko naturalne począwszy od etapu produkcji, poprzez opakowania, transport, magazynowanie i logistykę, sprzedaż i konsumpcję, po utylizację i odzysk materiałów opakowaniowych.

  Fundamenty działania, polityki, zasady
  Z tego też względu ochrona środowiska została zdefiniowana, jako jeden z 4 obszarów strategii zrównoważonego rozwoju Auchan.
  Jako strategiczny cel w tym obszarze Auchan stawia sobie zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Czyni to poprzez odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem wartości, edukację pracowników, zachęcanie do ekologicznych postaw klientów i partnerów biznesowych.
  Członkostwo w POHID nakłada na firmę obowiązek uznania szeregu odpowiedzialności – również w obszarze środowiska - oraz wynikających z nich zobowiązań:
  Odpowiedzialność ekologiczna, poprzez wewnętrzne systemy zarządzania środowiskowego, przyjęcie dobrowolnych samoregulacji (zużycie wody, energii etc), szkolenia, tworzenie systemu segregacji odpadów.
  Na tych właśnie zagadnieniach koncentruje się w swojej strategii pro-środowiskowej Auchan.
  Pro-środowiskowe, zrównoważone podejście do biznesu wynika ze strategii przedsiębiorstwa oraz z przekonania właścicieli. Swoje działania firma ocenia w długoterminowej perspektywie, nie perspektywie krótkoterminowego zysku, to zaś pozwala na testowanie nowych pro-środowiskowych technologii, szkolenie pracowników i uwrażliwianie klientów.
  Auchan stawia sobie za cel wprowadzanie takich rozwiązań pro-środowiskowych, które są dobre nie tylko dla środowiska, ale i dla firmy.

  Zobowiązywanie partnerów biznesowych do pro-ekologicznych działań
  Auchan stara się edukować dostawców, a przede wszystkim firmy logistyczne, w dziedzinie ochrony środowiska. Firma zachęca dostawców usług logistycznych do stosowania karty optymalizacji transportu, która polega na takim planowaniu trasy pojazdu, aby przebył on trasę w sposób ergonomiczny, zmniejszając tym samym emisję CO2.
  W Karcie Etyki dostawców Auchan, podpisywanej przez każdego z dostawców i Auchan w momencie podpisania kontraktu, znajduje się zapis: Auchan będzie promował dostawców, którzy wnoszą aktywny wkład w ochronę środowiska, tym samym przyczyniając się do poprawy jakości życia każdego człowieka.

  Plany na rok 2012
  W roku 2012 do trzech kryteriów oceny menedżerów (handel, zarządzanie, ekipa – więcej w sekcji Labour) Auchan planuje dodanie kryterium środowiskowe. Opracowanie wskaźników środowiskowych jest jednym z punktów planu od 2013 roku. Uzależniając ocenę, a zatem i wyniki menedżerów od pro-środowiskowych programów i praktyk w im podległym sklepach i zespołach, Auchan podkreśla wagę tego obszaru dla firmy oraz zachęca management do zwiększonych działań w tym zakresie.

  Plany na rok 2012 w zakresie ochrony środowiska obejmują:

  Dalsze szkolenia dla pracowników wszystkich szczebli z podstawowej znajomości programu CSR w Auchan oraz z oszczędności energii oraz segregowania i odzysku odpadów.

  Kontynuację budowania zielonych ogrodów Auchan – kolejne sklepy.

  Działania mające na celu ograniczenie zużycia reklamówek. Akcja polegać będzie z jednej strony na szkoleniu kasjerów, a z drugiej, poprzez spoty reklamowe ma zachęcać klientów do ochrony środowiska i oszczędnego gospodarowania reklamówkami.

  Cele na rok 2012
  - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 2,5% w 2012 roku. (w 2010 - 473 kwh na m2 sprzedaży/
  - segregowanie i odzysk 100% kartonu i folii
  - 60% w segregowaniu i odzysku odpadów pozostałych
  - minimum 1 akcja por-eko w każdym sklepie w 2012 roku mająca na celu uwrażliwienie pracowników i klientów na problem odpadów
  - w 2012 Auchan przejście na całkowity elektroniczny obieg faktur
  - zmniejszyć zużycie toreb foliowych o 10% pomimo otwarcia nowego sklepu

  WSKAŹNIKI
  Zużycie 2010 2011 cel 2012

  energii elektrycznej
  kwh/m2 powierzchni sprzedaży 473 kwh/m2 468 zmniejszyć o 2,5%

  gazu w m3/ m2 18 16 zmniejszyć o 2,5%

  wody w m3 /m2 0,99 0,96 zmniejszyć zużycie o 2,5%

  Przeszkoleni zakresie zrównoważonego rozwoju pracownicy

  Szkolenia e-learningowe 5 939 3 645 przeszkolić 100%
  pracowników

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement environmental policies, address environmental risks and respond to environmental incidents.

 • Budowanie świadomości wśród pracowników, uwrażliwianie

  Auchan szkoli pracowników z ekologii, starając się nie tylko przekazywać im wiedzę, ale także zmotywować ich do ekologicznego myślenia. Istnieją 3 moduły szkoleniowe: ogólny o zrównoważonym rozwoju, co to jest i jak go wprowadzamy w Auchan, drugi z zakresu oszczędności energii i trzeci z odzysku odpadów. Każde szkoleni kończy się testem sprawdzającym wiedzę uczestników. W 2011 roku 40% pracowników odbyło te szkolenia. W 2012 Auchan planuje przeszkolić pozostałych pracowników.

  Zewnętrzni eksperci, prowadzący szkolenia w tym zakresie (organizacja odzysku REKOPOL), oceniają, że ekologiczna świadomość zespołu Auchan bardzo wzrosła w okresie raportowania, w stosunku do ubiegłego roku (2010 – pierwszy rok szkoleń prowadzonych przez Rekopol).

  Edukacja ekologiczna klientów

  Dla klientów, wraz z firmą REKOPOL Auchan prowadzi cykliczne akcje ekologiczne mające na celu budowanie świadomości pro-ekologicznej, zwłaszcza w zakresie segregowania i odzysku odpadów. Cyklicznie prowadzone są np. w Częstochowie akcje oczyszczania zalewu w Poraju ze śmieci, Auchan współpracuje z Rekopolem podczas Dnia Ziemi, 11 maja świętowany jest dzień bez śmiecenia.

  W 2011 roku firma uczciła obchody 50-lecia Auchan na świecie sadząc drzewa w Lasach Chojnowskich. Zasadzono 250 drzew.

  100% sklepów jest wyposażonych w Eko-mebel, w którym klienci mogą pozostawiać do recyklingu zużyte reklamówki, świetlówki, baterie oraz akumulatory. Każdy sklep ma tego typu kącik EKO. Mebel EKO cieszy się dużym powodzeniem wśród klientów i jest na bieżąco opróżniany.

  Pro-środowiskowe inicjatywy i praktyki

  Działania zrównoważonego rozwoju Auchan w obszarze środowiska obejmują przede wszystkim zmniejszenie zużycia mediów, zbiórkę i recykling odpadów oraz działania w zakresie toreb kasowych.

  Zużycie wody, elektryczności

  W firmie monitorowane jest zużycie mediów.
  W okresie raportowania oświetlenie obiektów Auchan było modyfikowane na bardziej energooszczędne świetlówki, które zapewniają mniejsze zużycie energii.
  Ponadto przeprowadzono analizę zużycia energii elektrycznej we wszystkich sklepach, zamontowane zostały liczniki energii elektrycznej, a konsumpcja energii co miesiąc jest analizowana podczas zebrania komitetów dyrekcyjnych w sklepach.
  W celu uwrażliwienia pracowników, dodatkowo oprócz szkolenia, zastosowano prostą komunikację wizualną poprzez plakaty: Oszczędzaj energię, wychodząc z biura zgaś światło, wyłącz komputer po pracy.
  Wszystkie działy mrożonek i produktów świeżych Auchan wprowadziły zamykanie chłodni na noc ograniczając straty zimna.

  Wszystkie obiekty wyposażone są w czujki ruchu, aby eliminować zbędne oświetlenie w miejscach o małym natężeniu ruchu.

  Dodatkowo Dział Inwestycji stworzył Księgę Dobrych Praktyk Ekologicznych, w których znajdują się techniczne pro-ekologiczne wytyczne typu: montaż kurtynek na meblach chłodniczych, liczniki pomiaru itd.
  Dobre praktyki są uzupełnieniem szkolenia z oszczędności energii. Są prowadzone warsztaty z pracownikami i ich zadaniem jest wskazać miejsca powstawania odpadów, a następnie szukać takich rozwiązań, aby zminimalizować ich powstawanie i zaproponować recykling. Księga pokazuje jak każdy można przyczynić się do ochrony środowiska poprzez szereg drobnych codziennych działań typu: wychodząc z biura gaś światło, gdy kończysz pracę wyłącz komputer. Opracowane zostały również plakaty komunikacyjne „10 zasad ochrony środowiska”.

  Emisja CO2
  Wśród kryteriów wyboru przewoźników Auchan kieruje się normą Euro 3 i 5. Pojazdy spełniające jej wymogi emitują mniej spalin i przyczyniają się do poprawy jakości powietrza.

  Dbając o redukcję emisji CO2 w Auchan wymieniono w 2011 wszystkie czynniki freonowe w instalacjach chłodniczych roku w 100% sklepów. Stanie się to obligatoryjną normą w Polsce dopiero pod koniec 2013r. Nowe instalacje, które są wdrażane w Auchan nie wykorzystują już freonu do chłodzenia.
  Opakowania

  Współpraca z dostawcami w Polsce nad tym tematem jest trudna. Udało się poprawić opakowania bardziej pod katem ekonomicznego układania ich na półce, tzw. opakowania zbiorcze.

  Papier

  Mając na celu ograniczenie zużycia papieru Auchan rozpoczął w roku 2008 projekt Dematerializaja - zastąpienie papieru, a zwłaszcza faktur od dostawców nośnikiem informatycznym, wraz z szybko i łatwo dostępnymi bazami danych. Jest on częścią wizji Auchan – bycia konkurencyjnym dzięki nowym technologiom.
  W 2010 roku 68% dokumentów w księgowości uległo dematerializacji, czyli przybrało formę elektroniczną, w 2011 - 80%. W 2012 Auchan planuje przejść na całkowity elektroniczny obieg faktur.

  Recycling
  W firmie funkcjonuje polityka śmieciowa, jest to część ogólnej polityki firmy, w której zapisano, że firma ma pracować nad zmniejszaniem negatywnego wpływu na środowisko oraz zmniejszać ilość produkowanych odpadów, a zwiększać odzysk.
  Auchan zainwestował w prasy i kontenery (suche i mokre) do gromadzenia odpadów i zmniejszania ich gabarytów. Wszystkie obiekty są w nie wyposażone. Wszystkie odpady są sortowane przed wysłaniem do recyklingu. Ekologia nie jest w tym przypadku czynnikiem zwiększającym koszty, przeciwnie, działania na rzecz środowiska wspierają rozwój organizacji.
  Auchan współpracuje z profesjonalną organizacją odzysku – REKOPOL - http://www.rekopol.pl/.
  Odpowiedzialne zakupy
  Prowadząc zakup ryb i owoców morza Auchan przestrzega zasad, które pozwalają na świadome wykorzystanie zasobów wód oraz dają nadzieję na odbudowę łowisk i zrównoważony rozwój poszczególnych gatunków ryb.

  W 2011 roku Auchan wzięliśmy udział w ankiecie na temat zrównoważonego połowu i sprzedaży ryb, publikując na stronie inetrentowej naszą politykę dotyczącą tego obszaru. Auchan jako pierwszy hipermarket na świecie wycofał ze sprzedaży zagrożone gatunki rekina we wszystkich sklepach.
  Auchan rozwija kategorie produktów BIO i EKO. Auchan oferuje bogaty asortyment produktów BIO. Oferta handlowa tych produktów stale się rozwija.

  Klasa energooszczędna w ofercie Auchan W zależności od energochłonności sprzęt AGD dzieli się na klasy - od A (najwyższa energooszczędność) do G (urządzenia najbardziej energochłonne). Dla urządzeń chłodniczych istnieją dodatkowo klasy: A+ (o 10% mniejsze zużycie energii niż dla klasy A), oraz A++ (o 20% mniejsze zużycie niż w klasie A). Auchan sukcesywnie rozwija ofertę sprzętu chłodniczego klasy energooszczędnej. W roku raportowania udział klasy energooszczędnej w ofercie handlowej sprzętu chłodniczego wzrósł o 10% w klasie sprzętu A++, oraz 3% w klasie A+ i A. Równocześnie spadek udziału sprzętu klasy B wyniósł aż 97%. .

  Udział klasy energooszczędnej
  w ofercie handlowej sprzętu chłodniczego
  Klasa sprzętu 2010 2011 dynamika
  A++ 10% 11% 10%
  A+ 31% 32% 3%
  A 56% 57% 3%
  B 3,50% 0,11% -97%


  Pro-ekologiczne technologie
  Wszystkie obiekty Auchan muszą spełniać normy polskiego prawa budowlanego, zobowiązującego inwestora m.in. do przeprowadzenia postępowania środowiskowego. Konieczne jest także złożenie, we właściwym dla inwestycji urzędzie gminy, środowiskowej karty informacyjnej, informującej o założeniu inwestycyjnym, w której umieszcza się podstawowe charakterystyki obiektu w tym te, które mają negatywny wpływ na ekologię, jeśli takie są. Auchan Polska śledzi pro-ekologiczne rozwiązania stosowane w ramach grupy Auchan, w innych krajach, oraz rozwiązania unijne, które istnieją w Europie, i mogą być wprowadzane w Polsce.
  W 2012 roku Auchan Polska otworzy 1 nowe centrum handlowe w Łomiankach pod Warszawą. Przy projektowaniu budynku zakłada się maksymalne wykorzystanie światła dziennego, co przekłada się bezpośrednio na mniejszą energochłonność obiektu, a w konsekwencji szeroko pojętą oszczędność energii, w sufitach są montowane okna. Polskie obiekty Auchan są pod tym względem znacznie bardziej energooszczędne, niż obowiązujące w Polsce normy w tym zakresie. Oświetlenie w nowych obiektach Auchan jest już tylko nowej generacji.
  Wszystkie obiekty wyposażone są w czujki ruchu, aby eliminować zbędne oświetlenie w miejscach o małym natężeniu ruchu. Klimatyzatory są również sterowane czujnikami ruchu już w fazie projektowej.

  Zarządzanie kwestiami środowiskowymi w Auchan

  Zarządzanie kwestiami środowiskowymi jest umiejscowione na poziomie Dyrektora ds. Inwestycji.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates environmental performance.

 • W Auchan od kilku lat stosowany jest pełny monitoring i kontrola zużycia mediów w systemie on-line.
  Firma mierzy oszczędność energii, wody i gazu (zużycie energii elektrycznej na m2 powierzchni sprzedaży). Wyniki porównywane są z wynikami za poprzedni okres, oraz określonymi w raporcie zrównoważonego rozwoju planami.

  Firma raportuje ponadto: odzysk zużytych palet, odzysk odpadów opakowaniowych – foliowych i kartonowych.

  Inne wskaźniki które Auchan raportuje w obszarze środowisko to:
  • liczba sklepów, które wprowadziły EKO MEBEL - 100%
  • liczba pracowników, którzy przeszli szkolenie z zakresu zrównoważonego rozwoju: 30% przeszkolonych w stosunku do ogółu pracowników

Anti-Corruption
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of anti-corruption for the company (i.e. anti-corruption risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on anti-corruption.

 • Fundamenty działania, polityki, zasady

  Auchan popiera międzynarodowe inicjatywy na rzecz walki z korupcją, swoją działalność biznesową firma prowadzi w oparciu o 10 zasadę Global Compact, która została inkorporowana do procedur i polityk firmy.

  Auchan prowadzi działalność w sposób etyczny, dążąc do transparentności prowadzenia biznesu, tylko tak bowiem, może zasłużyć na zaufanie swoich interesariuszy (pracownicy, partnerzy biznesowi, społeczności lokalne..) i cieszyć się reputacją godnego zaufania partnera, zarówno dziś jak i w przyszłości.

  Zapisy antykorupcyjne można znaleźć w podstawowych dokumentach regulujących funkcjonowanie firmy, oraz jej współpracę z podmiotami trzecimi:
  • Karcie Etycznych Zakupów Auchan Polska
  • Kodeksie Etycznym Współpracowników Auchan Polska
  • Międzynarodowej karcie etyki dostawców Auchan

  Karta Etyki Dostawców zawiera zapisy odnośnie korzyści materialnych od dostawców oraz konfliktu interesów – w jasny sposób wytyczając ramy postępowania pracowników Auchan i ich Partnerów biznesowych.

  W Kodeksie Etycznym Współpracowników Auchan Polska znajduje się zapis:
  W Auchan obowiązuje zasada uczciwości i przejrzystości. Uprawnieni do podejmowania decyzji współpracownicy, podejmują je wykorzystując swoją najlepszą wiedzę i umiejętności, w celu zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa i dla jego dobra. Kodeks etyczny precyzyjnie definiuje konflikt interesów (par. 2.3) oraz przyjmowanie i oferowanie korzyści materialnych (par. 2.4) oraz określa zasady postępowania w niejasnych sytuacjach. Do kodeksu stworzono dokumenty szkoleniowe, które stanowią podstawę intensywnego programu szkoleniowego dla pracowników firmy.

  Nad poszanowaniem zasady 10 Global Compact i przejrzystością biznesu Auchan czuwa Rada Etyki, która dodatkowo rozstrzyga kwestiach spornych.

  Jasne zasady postępowania

  Uczciwość jest istotnym elementem w polityce personalnej Auchan, firma dąży do jej przestrzegania w jasny sposób określając akceptowalne zachowania, udostępniając je każdemu z pracowników oraz prowadząc regularne szkolenia w tym zakresie w formie warsztatów.

  Każdy nowy pracownik, podpisując umowę z Auchan zobowiązuje się do respektowania uznawanych w firmie zasad, w tym zasad dotyczących przeciwdziałania korupcji. Pracownicy są z zakresu etyki szkoleni w sposób tradycyjny, w formie warsztatów

  W otrzymywanych przez każdego pracownika w momencie rozpoczęcia stosunku pracy ABC Pracownika oraz Regulaminie Pracy Auchan (par. 30 pkt. g) zostały jasno zarówno zasady jak i konsekwencje ich naruszenia. Przyjmowanie korzyści materialnych od dostawców lub firm, świadczących usługi dla Auchan, zostało określone jako ważkie naruszenie regulaminu i jest jedną z podstaw natychmiastowego zwolnienia.

  Zostały stworzone uniwersalne zasady postępowania dla pracowników Auchan na wypadek zaistnienia wątpliwej etycznie sytuacji (np. przekupstwa):

  • w przypadku złożenia mu oferty korupcyjnej pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym swojego przełożonego i sporządzić notatkę służbową.

  • we wszystkich wątpliwych sytuacjach dotyczących przyjmowania korzyści materialnych, lub korzystania z oferowanych atrakcji powinien konsultować się z przełożonym.

  Istnieją również anonimowe metody zgłaszania potencjalnych naruszeń, opisywane szerzej w poprzednich rozdziałach raportu.

  Partnerzy biznesowi i dostawcy

  Auchan stawia sobie za cel, aby nie utrzymywać relacji handlowych z partnerami biznesowymi i klientami, którzy naruszają 10. zasadę Global Compact.

  Procedura jest następująca:
  - postawą pracy jest Karta Etyki Zakupów , którą kupiec omawia przy podpisywaniu kontraktu

  Partnerzy biznesowi Auchan i dostawcy są proszeni o przestrzeganie dziesiątej zasady i zobowiązują się do tego podpisując Kodeks Etyczny Współpracowników Auchan Polska oraz Kartę Etyki Dostawców.

  Plany na rok 2012

  Szkolenia z zakresu przeciwdziałania korupcji.
  W drugim semestrze 2012 Auchan planuje położyć duży nacisk na uwrażliwianie i szkolenie pracowników działu zakupów. Specjalne szkolenia z etyki oraz postępowania etycznego z dostawcami zostaną wprowadzone od września 2012.

  Cele na rok 2012

  Na rok 2012 celem Auchan jest 100% przestrzegania 10 zasady przez pracowników i dostawców.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement anti-corruption policies, address anti-corruption risks and respond to incidents.

 • Mechanizm zgłaszania skarg, naruszeń praw człowieka w organizacji

  Zgodnie z procedurą naruszenia zasady 10 Global Compact pracownicy powinni zgłaszać swojemu przełożonemu, sporządzając notatkę służbową z zajścia. Z przełożonym mogą również omawiać wątpliwe czy niejasne sytuacje. Ostateczną instancją rozstrzygającą kwestie etyczne (w tym dotyczące przeciwdziałania korupcji) jest Zarząd firmy oraz Rada Etyki.

  Dodatkowo został wdrożony system anonimowego zgłaszania pytań, problemów i wniosków na forum z dyrektorem.


  Szkolenia – budowanie świadomości, uwrażliwianie

  Prowadzone są warsztatowe szkolenia z etyki, podczas których pracownicy z udziałem trenera wspólnie omawiają różne sytuacje oraz wspólnie określają prawidłowe postępowanie.

  Odpowiedzialność w organizacji

  W strukturze organizacyjnej Auchan ten obszar podlega pod Dyrektora Centrali Zakupów i Logistyki.

  Udział w inicjatywach i działaniach na rzecz anty-korupcji

  Jako członek Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (http://www.pohid.pl/struktura.html) Auchan zobowiązuje się prowadzić biznes w etyczny sposób, m.in. przeciwdziałając korupcji, a w szczególności wdrażać zasady odpowiedzialnych i etycznych relacji z partnerami biznesowymi oraz propagować zasady odpowiedzialności społecznej wśród partnerów biznesowych, stosować kodów dobrych praktyk handlowych.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates anti-corruption performance.

 • Przykłady postępowania w przypadkach naruszenia 10 zasady
  W okresie raportowania rozwiązano umowę z jednym z dostawców z tytułu nieprzestrzegania zasady 10 Global Compact.
  System zarządzania informacją w tym zakresie opiera się na trzech omawianych uprzednio mechanizmach:
  • anonimowe informowanie o nadużyciach (whistle blowing) – zgłoszenia do skrzynek
  • protokoły z zebrań
  • przypadki zgłaszane do kadry zarządczej
  • sprawozdania z działania Rady Etyki
  Zarząd Auchan dokonuje cyklicznych przeglądów sprawozdań.
  System anonimowego informowania o nadużyciach działa dodatkowo poprzez stronę internetową Auchan (formularz zgłoszeniowy, w którym po wybraniu odpowiedniej lokalizacji można wysłać zgłoszenie na adres mailowy: kontakt@auchan.pl).

  Progres w obszarze przeciwdziałania korupcji
  Dzięki wprowadzonemu w roku raportowania systemowi monitorowania i przeciwdziałania korupcji, udało się uniknąć naruszenia zasady 10.